ΑΠΟ:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε.»

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Με το παρακάτω κείμενο σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία «Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.» (Εκδόσεις Πατάκη), καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νομοθεσία των ατόμων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.


Ποια δεδομένα και από ποιες πηγές χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε από εσάς τους ίδιους (ή λόγω αγορών ή αποστολών ή λόγω κοινοποιήσεως εκ μέρους σας για λόγους επικοινωνίας) είτε από πηγές δημόσιας πρόσβασης με τρόπο παραδεκτό (π.χ. σχολεία, φροντιστήρια, διαδίκτυο κτλ.). Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας (σκοπός της επεξεργασίας) και σε ποια νομική βάση;

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ακολουθώντας τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) της ΕΕ καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής εθνικής νομοθεσίας:

Α. προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την εκδοτική παραγωγή της εταιρείας «Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.» (Εκδόσεις Πατάκη), για εκδηλώσεις, κληρώσεις, διαγωνισμούς, σεμινάρια και γενικότερα για θέματα βιβλίου και εκπαίδευσης, εφόσον μας κοινοποιήσατε τα στοιχεία αυτά για τους σκοπούς αυτούς.


Β. προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι του Κράτους (φορολογική νομοθεσία), εφόσον υπήρξε κάποια αγορά από εσάς ή αποστολή βιβλίων σε εσάς.

Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα αυτά;

Εντός της εταιρείας «Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.» (Εκδόσεις Πατάκη) οι καθ' ύλην αρμόδιοι κάθε φορά, δηλαδή η διεύθυνση, οι υπεύθυνοι λογιστηρίου και όποιος άλλος σχετικός για τη μεταξύ μας επικοινωνία.

Για πόσο χρόνο αποθηκεύονται τα δεδομένα αυτά;

Τα δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια και ως απόρρητα για όσο χρόνο ισχύει η εκ μέρους σας συγκατάθεση και για όσο απαιτούν οι νόμοι του Κράτους (φορολογική νομοθεσία κτλ.).

Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων;

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων: α) το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα επεξεργάζεται η εταιρεία «Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.», για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), β) το δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας), γ) το δικαίωμα διαγραφής σας από τα αρχεία της εταιρείας «Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.» (Εκδόσεις Πατάκη), εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη (δικαίωμα στη λήθη), δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (επί ορισμένο διάστημα σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κτλ.), ε) το δικαίωμα φορητότητας· να παραλάβετε δηλαδή εσείς ως υποκείμενα δεδομένων τα δεδομένα σας από την εταιρεία «Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.» (Εκδόσεις Πατάκη) σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στ) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και ζ) το δικαίωμα προσφυγής σας στην αρμόδια υπηρεσία εποπτείας της προστασίας δεδομένων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - http: www.dpa.gr). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με αποστολή σχετικής ταχυδρομικής επιστολής από εσάς στην εταιρεία «Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.» (Εκδόσεις Πατάκη) στη διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37, Αθήνα ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία «Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.» (Εκδόσεις Πατάκη) λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσει είτε για την ικανοποίηση του αιτήματός σας είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Με βάση τα παραπάνω έχετε επίσης δικαίωμα να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει στη διακοπή κάθε ενημέρωσής σας εκ μέρους μας. Σημειωτέον ότι η ανάκληση αυτή έχει μελλοντική ισχύ και δεν αφορά επεξεργασίες δεδομένων που έλαβαν χώρα πριν την κοινοποίηση της ανάκλησης αυτής από εσάς προς την εταιρεία «Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.» (Εκδόσεις Πατάκη). Αυτός ο όρος όμως δεν αποτελεί περιορισμό των εξουσιών της εταιρείας «Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.» (Εκδόσεις Πατάκη) όσον αφορά υποχρεώσεις απορρέουσες από τη νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία κτλ. Η ασφάλεια των δεδομένων σας συνιστά δέσμευση για την εταιρεία «Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.» (Εκδόσεις Πατάκη), η οποία εφαρμόζει προς τούτο όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (η ανταπόκριση αυτών των μέτρων προς τον νόμο ελέγχεται διαρκώς).